Monetra Oulu Oy hankintapalvelut DPS

Järjestäjä: Lappi

Ajankohta: 21.05.2024 klo 16.15

Paikan osoite: Teams , https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRiMjI4MjYtOTUwNi00NDY4LTg2NzItMzdjOTE3MDViODg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249149613-81af-40c2-8637-92c07cb65168%22%2c%22Oid%22%3a%22211cf7b2-dc84-4231-8d38-18e51efecf9d%22%7d , ROVANIEMI

Ilmoittaudu tapahtumaan