Etusivu/ SVE

Välkommen till hemsidorna för Suomen työnohjaajat ry

Föreningen

Suomen työnohjaajat ry grundades år 1982. Medlemmar är väl utbildade och kvalificerade arbetshandledare. Den ideella föreningen arbetar som en förespråkare för arbetshandledning i hela landet.

Föreningen har som målsättning att föra samman handledare med olika utbildningar och referensramar. En annan målsättning är att stöda, utveckla och informera om arbetshandledning, så att handledningens kvalitet utvecklas och motsvarar kraven i dagens arbetsliv. Detta sker bl.a. genom att utveckla och precisera kriterierna för handledarutbildningen.

Suomen työnohjaajat ry ger ut facktidskriften Osviitta. Föreningen främjar också forskning om arbetshandledning samt arrangerar utbildning och riksomfattande konferenser.

Arbetshandledning

Arbetshandledning innebär att en stödande och utvecklande process, där yrkesverksamma, ledare och förmän, arbetsgrupper och hela arbetsplatser utforskar och lär sig om sitt eget arbete och samarbete. 

Arbetshandledning är en möjlighet att behandla arbetsrelaterade erfarenheter, känslor och utmaningar och att få nya perspektiv på dem.

Arbetshandledning erjuds såväl enskilda personer, grupper som hela organisationer. I vissa fall kan arbetshandledning också förverkligas via telefon eller Skype.

Med klart definerade målsättningar lyckas arbetshandledningen bäst. Målen revideras fortlöpande under processen. En handledningsprocess fortgår vanligen minst ett år, 15-20 träffar med en varighet på 1 – 1,5 h var.
Rekommenderad intervall mellan handledningsträffarna är två till fyra veckor. Arbetshandledning är strängt konfidentiell och arbetshandledaren binds av tystnadsplikt.

Enligt arbetshandledningens etiska riktlinjer, agerar arbetshandledaren lojalt men opartiskt i förhållande till den aktuella organisationen och dess ledning. Om beställaren av arbetshandledning märker någon etisk oklarhet eller divergerande etiska riktlinjer, kan man hänvända sig till föreningens Etiska Kommitté.