Luentopäivän puhujat

Luontopäivä on ohjelmassa torstaina 10.6.2021 kello 9.00-16.15

Konferenssin juontavat Riitta Malkamäki ja Lari Karreinen.

Marja-Liisa Honkasalo: Rohkeus ja yhteisö

Rohkeudella tarkoitetaan useita asioita. Se voi olla hyve, tunne mutta myös tapa olla maailmassa ja suhteessa toisiin. Usein rohkeus viittaa yksilöllisiin ominaisuuksiin. Puheenvuorossani keskityn rohkeuden ehtoihin ja vuorovaikutukseen jossa rohkeutta syntyy ja sitä ylläpidetään. Kysyn millaisia rohkeuden viljelmiä voitaisiin luoda ja mitä se edellyttää.

Marja-Liisa Honkasalo
Dosentti, Helsingin yliopisto
Vieraileva tutkija, Taideyliopisto, taiteellisen tutkimuksen keskus

Taina Savolainen: Luottamuksen rooli etätyössä–Läsnäolon ja vuorovaikutuksen merkitys

Etätyö ja teknologiavälitteisyys ovat asiantuntijatyössä lisääntyneet voimakkaasti, ja COVID-19 epidemian aikana erityisesti. Työelämän muutos myllertää yhteistyön tapoja haastaen luottamusta tärkeänä perustana ja voimavarana yhdessä tekemiselle. Puheenvuoro käsittelee työn paikan ja -tapojen muutosta, ja luottamuksen roolia sekä läsnäoloa ja vuorovaikutusta. Etätyö tarkoittaa teknologiavälitteisessä yhteydenpidossa väistämättä etääntymistä sosiaalisesta ’aidon’ läsnäolon tilanteesta luottamukselle perinteisesti keskeisen kasvokkaisen viestinnän harventuessa. Ihmisten välinen luottamus syntyy juuri tavasta olla vuorovaikutuksessa ja toimia sujuvasti yhdessä. Luottamus rakentuu ja muotoutuu dynaamisesti, prosessina arjessa - perinteisesti ajatellen kasvokkain. Etätyön konteksti ja teknologiavälitteisyys nostavatkin kysymyksiä: miten sosiaaliset suhteet ja niiden tarve hoidetaan: esim. miten viestit, tulkinnat ja odotukset välittyvät, millaisia tulkintoja syntyy viestinnässä? Entä ’kuplat’? Vuorovaikutuksen tarve ei välttämättä vähene, vaikka välittyminen muuttuu. Uusien työntekijöiden osalta esim. haasteena on työntekijöiden ohjaus? Luottamus etätyössä vie pohtimaan myös kysymystä, mikä on ylipäänsä muuttuvan työelämän toimijasuhteissa läsnäolon merkitys ja tarve? Merkitys toisaalta korostuu ja toisaalta muuntuu yhteydenpidossa, jota luonnehtii vuorovaikutuksen väistämätön rajallisuus kasvokkaiseen verrattuna. 

Tainan työuran merkittävin panos on ollut luottamuksen tutkiminen ja ymmärtäminen suomalaisilla työpaikoilla, jota hän ja johtamansa tutkimusryhmä ’Luottamus organisaatioissa’ on tutkinut jo reippaat 12v. 2009 lähtien ryhmä on kasvanut 5 tohtorilla, ja on kansainvälinen sekä ainoalaatuinen teemallaan työelämän luottamukseen keskittyvänä tutkimusryhmänä. Tuotamme sovellettavaa tutkimustietoa, ja viemme luottamustaitoja yhä laajempaan tietoisuuteen suomalaisille työpaikoille ja johtamiseen. Taina on uransa aikana perehtynyt luottamuksen lisäksi erityisesti ihmisten johtamiseen, johtajuuteen, muutosjohtamiseen ja laatukysymyksiin. 

Vuonna 2019 Taina on nimetty johtavien luottamus- ajattelijoiden joukkoon maailman laajuisessa luottamusasiantuntijoiden verkostossa (Trust Across America - Trust Around The World). Hän on saanut v. 2019 työstään tunnustuksena myös Suomen Leijonan Valkoisen Ruusun I luokan Ritarimerkin. 

Motto: ”Kaiken takana on luottamus” 

Pekka Holm: Dialoginen ihmiskäsitys työnohjauksen taustateoriana

Luennon tarkoituksena on haastaa osanottajat pohtimaan minkälaista ihmiskäsitystä he työnohjaajina elävät. Lähtöoletuksena on, että meidän työnohjaajien käsitys ihmisestä ja inhimillisestä elämästä vaikuttaa merkittävästi siihen, miten olemme ja toimimme työnohjaajina. Ihmiskäsityksemme ohjaa myös sitä, miten työnohjaajina kohtaamme työelämään liittyviä kysymyksiä ja asiakkaitamme. Työnohjaajan oma ihmiskäsitys liittyy myös uskomukseemme siitä, miten työnohjaus-kontekstissa kehkeytyy ymmärrys, muutos, kehitys tai helpotus. 

Luennon aikana avataan Dialogista ihmiskäsitystä muutamien ”oletusteesien” avulla. Samalla on tarkoitus pohtia Dialogiseen ihmiskäsitykseen liittyvien em. oletusten konkreettista merkitystä ja vaikutusta työnohjaajana olemiseen ja toimimiseen. Työnohjauksen missiona nähdään yksinkertaistaen asiakkaiden olevien ihmisten toimijuuden ja toimijuuden tunnon (sence of agency) vahvistaminen omassa työssään. 

Pekka Holm, sos.tt., lastenpsykoterapeutti, vet-perheterapeutti ja työnohjaajakouluttaja, Dialogic 

 Arto O. Salonen: Erillisyyksistä yhteyksien tunnistamiseen

Ihmisenä olemisen ihanteena on korostunut riittäväksi tuleminen – se, että pärjää irrallaan muista. Erillisyyden ja irrallaan olemisen ongelmana on elämän merkityssisältöjen tyhjentyminen. Kudelmat kannattelevat elämää.  Liittyminen, kiinnittyminen ja kuuluminen itseä suurempaan elämän kudelmaan antaa syitä omalle olemassaololle. Mutta kuinka sanoja muutetaan teoiksi? Kuinka tulevaisuutta tehdään? 

Professori Arto O. Salonen on yksi tämän hetken terävimpiä ihmisyyden sanoittajia. Hän avartaa kokemusta elämän arvoisesta elämästä, rakentaa elinvoimaisia organisaatioita ja edistää kestävään yhteiskuntaan siirtymistä.