STOry på svenska


Välkommen till hemsidorna för Suomen työnohjaajat ry

Föreningen

Suomen työnohjaajat ry grundades år 1983. Medlemmar är väl utbildade och kvalificerade arbetshandledare. Den ideella föreningen arbetar som en förespråkare för arbetshandledning i hela landet.

Föreningen har som målsättning att föra samman handledare med olika utbildningar och referensramar. En annan målsättning är att stöda, utveckla och informera om arbetshandledning, så att handledningens kvalitet utvecklas och motsvarar kraven i dagens arbetsliv. Detta sker bl.a. genom att utveckla och precisera kriterierna för handledarutbildningen.

Suomen työnohjaajat ry ger ut facktidskriften Osviitta. Föreningen främjar också forskning om arbetshandledning samt arrangerar utbildning och riksomfattande konferenser.

Arbetshandledning                    

Arbetshandledning innebär att utforska, utvärdera och utveckla det egna arbetet tillsammans med en utbildad arbetshandledare. Det innebär att tillsammans tolka och strukturera egna frågor, erfarenheter och känslor relaterade till arbetet, arbetsgemenskapen och den egna yrkesrollen.

Vad är arbetshandledning?

Arbetshandledning är en väletablerad arbetsmetod som främjar yrkesmässigt lärande och som främjar organisationens verksamhet.

Arbetshandledning är en inlärningsprocess, som omfattar flera samtal

 • där målen för arbetshandledningen definieras i linje med verksamhetens mål.
 • där frågor relaterade till arbetet och arbetsgemenskapen diskuteras öppet och konfidentiellt ur olika perspektiv tillsammans med en utbildad arbetshandledare.
 • där man söker lösningar för att arbetet skall flyta bättre och för att främja det professionella lärandet.
 • där resultaten utvärderas i förhållande till uppsatta mål.
Vilken är nyttan med arbetshandledning?
 • De gemensamma målen blir tydligare.
 • Uppgifterna och rollerna förtydligas på individ-, grupp- och organisationsnivå.
 • Arbetet flyter bättre.
 • Förändringsviljan och lärandet ökar.
 • Ledarskapet och samarbetet utvecklas.
 • Produktiviteten och konkurrenskraften får möjlighet att växa.
För vem passar arbetshandledning?

Arbetshandledning passar för dem som vill lära sig och utvecklas i sitt arbete. Det lönar sig att överväga vilken typ av arbetshandledning som situationen och målen kräver.

Arbetshandledning kan ges enskilt, till en grupp eller till hela arbetsgemenskapen. Den passar för olika organisationer, oavsett bransch. Den gemensamma faktorn för arbetshandledningen är arbetet och arbetsgemenskapen.

Deltagarna kan arbeta i samma arbetsgrupp med samma uppgifter eller med olika arbetsuppgifter. De kan också arbeta med liknande uppgifter, men i olika arbetsgemenskaper. Arbetshandledningsgruppen kan också bestå av arbetstagare i samma bransch, men från olika organisationer.

En kartläggande diskussion tillsammans med arbetshandledaren klargör vilka de bästa arbetsmetoderna kunde vara.

Vad händer i arbetshandledningen?
 • Arbetshandledningsprocessen består av flera samtal/tillfällen och av den erfarenhetsbaserade inlärningen mellan tillfällena. I arbetshandledningen reflekteras erfarenheterna från arbetet och vilket samband de har med uppställda mål. 
 • Eftersom arbetshandledning är en utvecklingsprocess är det bra att boka tillräckligt med tid. Tillfällena kan t. ex vara 1 – 1,5 h per gång ca var 2 – 4:de vecka. Gruppens ideala storlek är 3 – 6 deltagare.
 • Arbetshandledningen är konfidentiell.
 • Varje deltagare har rätt att själv bestämma vad och hur öppet hen berättar om sitt arbete och sina tankar.
 • Arbetshandledaren strävar efter objektivitet och betraktar saker utifrån.
 • Arbetsandledaren ger inte direkta instruktioner eller råd till deltagarna. Istället hjälper hen dem genom frågor att hitta sina egna lösningar för att få arbetet att flyta bättre, strukturera arbetsrelaterade situationer och för att lära sig av dem.
Hur påverkar arbetshandledningen?

Enligt forskning visar organisationer där arbetshandledning använts ett samband med följande faktorer:

 • arbetets kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet förbättras.
 • medarbetarens professionella identitet stärks.
 • orken på jobbet förbättras då delandet av erfarenheter stärker den inre känslan av kraft.
 • arbetshandledningen ger möjlighet att lära sig av varandra.
 • arbetsgemenskapens atmosfär förbättras och frånvaron minskar.
 • förmansarbetet och ledarskapet utvecklas.
 • kärnuppdraget förtydligas.
 • arbetets kvalitetsstandarder kan definieras tillsammans i en arbetshandledning.
 • mångprofessionell verksamhet utvecklas.
Arbetshandledning även för företag

Kontinuerliga förändringar i företagens verksamhet och verksamhetsmiljöer förutsätter snabb förändringsförmåga och vilja att växa. Företagen måste förnya sig och personalen behöver lära sig nya saker och färdigheter. Detta kräver ett helt nytt sätt att tänka och närma sig det egna arbetet och också förmåga att koppla det till företagets mål. I dessa situationer kan arbetshandledningen vara ett fungerande arbetsredskap.

Arbetshandledning stöder organisationens strategi och affärsekonomiska utveckling. Den lämpar sig för en enskild individs, en grupps eller en hel organisations lärande och utveckling. Arbetshandledarens perspektiv utifrån och hens strukturerande och klargörande frågor kan få deltagarna att tänka på situationen på ett nytt sätt.

Fördelarna med arbetshandledning kan sammanfattas som ett mål- och processorienterat arbetssätt där:

 • gemensamma mål blir tydligare.
 • uppgifter och roller blir klarare på individ-, grupp- och organisationsnivå.
 • arbetet löper bättre.
 • vilja till förändring och lärande ökar.
 • ledarskap och samarbete utvecklas
 • resultat och konkurrenskraft får möjlighet att växa.