Miten valitsen työnohjaajan?

Työnohjaajan valintaan kannattaa käyttää aikaa ja miettiä, mitä työnohjaukselta ja -ohjaajalta halutaan. 

Koulutettu työnohjaaja on ohjaamisen ja kokemuksellisen kehittämisen ammattilainen. Työnohjaajat kertovat mielellään koulutuksestaan, lähestymistavastaan ja käyttämistään ohjauksellisista menetelmistä. Työnohjaajan oma aikaisempi työkokemus ja tausta saattavat vaikuttaa ohjaajan valintaan. 

STOryn verkkosivuilta  löydät työnohjaajia erilaisilla hakukriteereillä. 

Näitä asioita on voit miettiä valintaa tehdessä: 

 • Haluatko työnohjaajan, jolla on kokemusta omalta toimialalta? Vai haluatko toisella toimialalla työskennelleen työnohjaajan, joka auttaa löytämään tuoreita näkökulmia ja esittää avartavia kysymyksiä? 
 • Mitä toivot työnohjaajaltasi ja millaisia menetelmiä haluat hänen käyttävän? Työnohjaus perustuu keskustelulle. Ohjaaja voi käyttää myös muita menetelmiä, mikäli ne edistävät tavoitteen saavuttamista.  
 • Työnohjaus on aina prosessi, johon kuuluu aloituskeskustelu, varsinainen työskentelyvaihe sekä arviointi. Kysy, miten ohjaaja toteuttaa eri vaiheet. 
 • Mitä sinulle kertoo työnohjaajan koulutus ja muu työkokemus? 
 • Onko merkitystä, onko ohjaaja mies vai nainen? 
 • Onko merkitystä, tuleeko työnohjaaja työpaikalle vai tapaatteko jossain muualla? 

Työnohjaussopimus 

Työnohjaussopimuksen osapuolina voivat olla ohjaaja, ohjattava(t) ja esihenkilö tai ainoastaan ohjaaja ja ohjattava(t) tai ohjaaja, työryhmän esihenkilö ja tämän esimies. Työnohjaajat pitävät usein tiukasti kiinni siitä, että he sopivat työnohjauksen tavoitteista vain ohjattavien kanssa. 

Kartoituskerta

Usein sovitaan kartoituskerrasta, jonka jälkeen tehdään päätös siitä, aloitetaanko työnohjaus vai ei. 

Arviointi

Työnohjaussopimuksessa sovitaan myös siitä, miten työnohjausta arvioidaan ja millaisin aikavälein. Tavallinen arviointitiheys on puolivuosittain. Sekä väliarvioinneissa että loppuarvioinnissa tarkastellaan yhteistyön sujumista ja tavoitteiden toteutumista. 

Kirjallinen sopimus 

Kannattaa aina tehdä kirjallinen sopimus, vaikka suullinen sopimuskin on pätevä.

Sopimukseen voidaan kirjata seuraavia asioita:

 • työnohjauksen kesto ja määrä 
 • miten tapaamisista sovitaan 
 • tapaamispaikka 
 • työnohjauksen tavoitteet 
 • työnohjauksen arviointi 
 • työnohjauksessa käytettävät menetelmät 
 • työnohjauksen hinta, maksaja ja laskutuskäytännöt 
 • menettelytapa tapaamisten peruutusten suhteen 
 • joutuuko asiakas maksamaan, jos hän jättää sovitun ajan käyttämättä tai peruuttaa sen 
 • menettelytapa, jos ohjaaja tai ohjattava haluavat keskeyttää työnohjauksen 
 • menettelytapa, jos asiakas ei ole tyytyväinen työnohjaukseen 

Tulosta tästä STOryn Sopimusmalli työnohjaukseen.

Kun työnohjauksessa on kyse yksityisestä ammatinharjoittajasta, ei valitustahoa ole. Senkin takia on tärkeää, että sopimuksessa on määritelty toimintatapa siltä varalta, että asiakas on tyytymätön ostamaansa työnohjaukseen. 

Sopimuksessa voidaan esimerkiksi todeta, että ellei erimielisyys ratkea keskustelemalla, voidaan ottaa kolmas osapuoli arvioimaan tapahtunutta.