Säännöt

Säännöt 

STOryn säännöt on hyväksytty vuosikokouksessa 16.3.2021

1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Epävirallisissa yhteyksissä yhdistys voi käyttää itsestään nimeä STOry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.

Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä STOry.

2 Tarkoitus

STOry on koulutettujen työnohjaajien yhdistys.

Sen tarkoitus ja merkitys on:

 • Luoda yhteistyömahdollisuuksia STOryn eettisiin periaatteisiin ja työnohjauksen koulutussuositukseen sitoutuneille, eri aloilla ja erilaisilla viitekehyksillä toimiville työnohjaajille.
 • Luoda edellytyksiä jäsenistön ammatillisen osaamisen ylläpitämiselle ja kehittämiselle.
 • Kehittää työnohjauksen ammatillisia toimintamalleja.
 • Mahdollistaa keskustelua työyhteisöjen ja yksilöiden hyvää työelämää koskevista teemoista sekä edistää sen tutkimusta.
 • Laajentaa verkostoja erilaisten yhteistyökumppaneiden ja työelämän vaikuttajien kanssa, kansallisesti ja kansainvälisesti.

3 Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi STOry:

 • edustaa työohjauksen asiantuntijuutta ja tekee tunnetuksi työnohjusta ja sen menetelmiä
 • on aktiivinen vaikuttaja alan tiedotuksessa ja tutkimuksessa ja tekee tunnetuksi alan tutkimusta ja sen tuloksia
 • harjoittaa koulutus-, seminaari-, julkaisu-, tiedostus-, ja tutkimustoimintaa
 • pitää yhteytä kotimaisiin ja ulkomaisiin alan järjestöihin, toimijoihin ja kouluttaviin tahoihin
 • luo ja kehittää toimintatapoja työnohjaajien keskinäiselle toiminnalle ja yhteistyölle eri tahojen kanssa
 • järjestää jäsenilleen jatko- ja täydennyskoulutusta
 • julkaisee lehteä
 • pyrkii saavuttamaan tavoitteensa muilla samantapaisilla keinoilla

Toimintansa tukemiseksi STOry voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna
toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia, hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja
lomanviettopaikkoja, harjoittaa koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä tarjota maksullisia
jäsenpalveluja.

STOry voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

STOry voi liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin tai elimiin, joihin kuuluminen edistää STOryn tarkoituksen toteuttamista.

STOryn tarkoitus ei ole tuottaa välitöntä taloudellista hyötyä siihen osallisille.

4 Jäsenlajit

Jäsenlajit ovat:

 • varsinainen jäsen
 • seniorijäsen
 • opiskelijajäsen
 • kunniajäsen
 • kannatusjäsen

4.1 Varsinainen jäsen
Hallitus voi hyväksyä STOryn varsinaiseksi jäseneksi hakijan, joka on suorittanut STOryn suositusten
mukaisen työnohjaajakoulutuksen tai on käytännössä ansioitunut työnohjauksen ammattilainen.

4.2 Seniorijäsen
STOryn varsinainen jäsen siirtyy suostumuksensa mukaan STOryn seniorijäseneksi sinä vuonna, kun
hän täyttää 65 vuotta.

4.3 Opiskelijajäsen
Hallitus voi hyväksyä opiskelijajäseneksi hakijan, joka suorittaa STOryn suositusten mukaista
työnohjaajakoulutusta. Koulutuksen päätyttyä opiskelijajäsenen tulee hakea varsinasta jäsenyyttä.
Opiskelijajäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, mikäli hän ei ole
valmistumisvuoden loppuun mennessä hakenut varsinaista jäsenyyttä.

Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta STOryn kokouksessa eikä häntä voi valita hallituksen
jäseneksi.

Opiskelijajäsenellä on läsnäolo-oikeus STOryn kokouksessa.

4.4 Kunniajäsen
STOryn kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi luonnollisen henkilön, joka on
toiminnallaan merkittävästi auttanut STOrya saavuttamaan tavoitteensa.

4.5 Kannatusjäsen
Hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi luonnollisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön tai
säätiön, joka haluaa tukea STOryn toimintaa.

5 Liittymis- ja jäsenmaksut

Kunniajäseniä lukuun ottamatta STOryn jäsenet suorittavat liittyessään liittymismaksun ja sen jälkeen vuosittain vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun. Eri jäsenlajien jäsenmaksu voi olla keskenään erisuuruinen.

Kunniajäsen ei maksa liittymismaksua eikä vuosittaista jäsenmaksua.
Hallitus voi päättää, että jäsenellä, jonka erääntynyt jäsenmaksu on maksamatta, ei ole oikeutta
saada yhdistyksen lehteä, eikä tällä ole oikeutta osallistua yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin
jäsenhinnalla.

6 Eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota STOrysta ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan STOryn kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen:

 • on jättänyt maksamatta liittymis- tai jäsenmaksun, tai
 • menettelyllään STOryssa tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut STOrya, tai
 • ei täytä enää näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jos erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on ennen erottamispäätöksen tekoa varattava tilaisuus selvityksen antamiseen. Jäsenellä on oikeus vedota erottamispäätöksestä STOryn kokoukselle 30 päivän kuluessa saatuaan siitä tiedon. Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai STOryn kokouksen vahvistettua erottamispäätöksen.

7 Jäseniin kohdistuvat kurinpitotoimet

Hallitus voi antaa jäsenelle huomautuksen tai varoituksen. Varoitus voidaan antaa jäsenelle, joka on toiminnallaan vahingoittanut STOrya. Hallitus voi julkaista antamansa varoituksen STOryn lehdessä, jäsenkirjeessä, jäsentiedotteessa ja/tai STOryn internetsivuilla.

Jos rikkomus on lievä, hallitus voi antaa jäsenelle huomautuksen. Jäsenelle on varattava tilaisuus antaa oma selvityksensä asiasta ennen varoituksen tai huomautuksen antamista.

8 Toimielimet

STOryn päättävänä elimenä on STOryn kokous.

Toimeenpanevana elimenä on hallitus, jonka apuna voi olla palkattuja toimihenkilöitä.

9 STOryn kokoukset

STOryn kokoukset ovat vuosikokouksia ja ylimääräisiä kokouksia. Vuosikokous pidetään vuosittain ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun STOryn kokous tai hallitus on niin päättänyt. Se on myös pidettävä, jos vähintään 1/10 STOryn äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Hallitus voi päättää, että STOryn kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla

10 Vuosikokous

STOryn vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.
9. Päätetään, kuinka monta jäsentä valitaan hallitukseen erovuoroisten tilalle.
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
11. Valitaan hallituksen varajäsenet ja päätetään missä järjestyksessä heidät kutsutaan hallituksen kokoukseen estyneiden varsinaisten jäsenten tilalle.
12. Valitaan tilin- tai toiminnantarkastaja tai –tarkastajat näiden säätöjen 20 §:n mukaisesti tarkastamaan seuraavan tilikauden taloutta ja hallintoa.
13. Käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet.
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
15. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi 2/3 määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

11 Äänioikeus STOryn kokouksessa

Äänioikeus STOryn kokouksessa on erääntyneet jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä, seniorijäsenellä sekä kunniajäsenellä, joka on ollut STOyn varsinainen jäsen.

Muilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Asiaäänestyksissä äänioikeutettu jäsen voi edustaa korkeintaan kahta muuta äänioikeutettua
jäsentä valtakirjalla. Valtakirjassa tulee olla muun muassa valtuutetun ja valtuuttajan nimi, sekä
kahden henkilön oikeaksi todistama valtuuttajan omakätinen allekirjoitus. Henkilövaalissa
valtakirjaa ei voida käyttää, vaan siinä äänestävät vain paikalla olevat äänivaltaiset jäsenet.

12 Kokouskutsu

Kutsu STOryn kokoukseen toimitetaan vähintään seitsemän päivää ennen kokousta STOryn jäsenille joko lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostilla kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen omassa lehdessä tai kotisivulla.

Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan esityslista.

13 Aloitteet

Varsinaisella jäsenellä on oikeus tehdä aloite STOryn sääntömääräiselle kokoukselle. Aloite toimitetaan hallitukselle viimeistään tammikuun 15. päivä. Hallituksen on tuotava aloite
sääntömääräisen kokouksen käsiteltäväksi omalla lausunnollaan varustettuna.

14 Päätöksenteko kokouksessa

STOryn kokouksessa käytetään avointa äänestystapaa, ellei vähintään kolme osanottajaa vaadi suljettua lippuäänestystä.

Asiaäänestyksessä voittaa ehdotus, joka saa yli puolet annetuista äänistä lukuun ottamatta näiden sääntöjen 10, 22 ja 23 pykälissä mainittuja asioita. Henkilövaalissa voittaa eniten ääniä saanut
ehdokas tai eniten ääniä saaneet ehdokkaat.

Äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaalissa arpa.

15 Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluvat STOryn kokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä 5–9 varsinaista jäsentä
sekä kolme varajäsentä.
 
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta, hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että heistä puolet on vuosittain erovuorossa. Hallituksen varajäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa heti valinnan jälkeen.

Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai tulee pysyvästi estyneeksi hoitamasta tehtäviään, hänen jäljellä olevaksi loppukaudeksi valitaan uusi hallituksen jäsen STOryn kokouksessa

16 Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on myös kutsuttava koolle, kun vähintään kolme hallituksen varsinaista jäsentä vaatii sitä puheenjohtajalta tai, tämän ollessa estyneenä, varapuheenjohtajalta.

Hallituksen jäsenet voivat osallistua kokoukseen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen varsinaisista jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Asiaäänestyksessä päätökseksi tulee ehdotus, jonka hyväksi on annettu enemmistö äänistä. Henkilövaalissa voittaa ehdokas, joka on saanut eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

17 Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

 • Valita hallituksen varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtaja kuukauden kuluessa toimikautensa alkamisesta.
 • Valita muut tarvittavat toimijat.
 • Toimia STOryn tarkoitusperien toteuttamiseksi
 • Hoitaa STOryn varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta.
 • Huolehtia sääntömääräisten kokousten järjestämisestä ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 • Ottaa ja erottaa STOryn palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän työsuhteensa ehdoista.
 • Tarvittaessa asettaa työryhmiä tai toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät.
 • Huolehtia, että ilmoitus sääntöjen muuttamisesta, hallituksen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta tehdään viipymättä yhdistysrekisteriin.
 • Hyväksyä STOryn jäsenet ja pitää heistä luetteloa.

18 STOryn nimen kirjoittaminen

STOryn nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi myös määrätä STOryn toimihenkilön kirjoittamaan yksin STOryn nimen.

19 Tilikausi

STOryn tilikausi on kalenterivuosi.

20 Tilin- tai toiminnantarkastus

STOryn taloutta ja hallintoa tarkastaman valitaan STOryn kokouksen päätöksen mukaan:

 • yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies, tai
 • yksi tilintarkastusyhteisö, tai
 • kaksi toiminnantarkastajaa ja kummallekin henkilökohtainen varamies. Heillä tulee olla tehtävän hoitamiseksi riittävä taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus.

Tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajille on ilmoitettava tilinpäätöksen valmistumisesta viimeistään maaliskuun aikana. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajien tulee antaa tarkastuksesta kertomus kuukauden kuluessa saatuaan tiedon tilinpäätöksen valmistumisesta. Kertomus
osoitetaan STOryn kokoukselle ja annetaan hallitukselle.

21 Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia STOryn kokouksen päätöksellä, mikäli asiasta on ilmoitettu kokouskutsussa. Sääntömuutoksen tulee saada hyväkseen vähintään ¾ määräenemmistö annetuista äänistä.

22 STOryn purkaminen

STOry voidaan purkaa STOryn kokouksen päätöksellä, mikäli asiasta on ilmoitettu kokouskutussa. Purkautumisen tulee saada hyväkseen vähintään ¾ määräenemmistö annetuista äänistä.

Jos STOry purkautuu tai lakkautetaan, käytetään sen varat STOryn tarkoitusta edistävään tarkoitukseen tavalla, josta STOryn viimeinen kokous tarkemmin päättää.

23 Etujen säilyminen

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jäsenten saavuttamia etuja, vaan saavutetut edut säilyvät. 

Tulosta tästä säännöt