Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä. 

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi 

 • jolle määritellään yhteisön toimintaa tukeva tavoite. 
 • jossa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla.
 • jossa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi. 
 • jonka tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 

Mitä hyötyä työnohjauksesta on 

 • yhteiset tavoitteet selkiytyvät 
 • tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla 
 • työskentely sujuu paremmin 
 • muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät 
 • johtaminen ja yhteistyö kehittyvät 
 • tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa
 • ratkaisukeskeinen ajattelu kehittyy
 • yhdessä ohjautuminen ja kehittäminen paranevat
Kenelle työnohjaus sopii 

Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään.

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta.  

Kartoittava keskustelu työnohjaajan kanssa auttaa selkeyttämään, mikä olisi paras työskentelymuoto.  

Työnohjaus kuuluu kaikille

Työnohjausta voidaan hyödyntää kaikilla toimialoilla työntekijän ammattista tai tehtävästä riippumatta. Työnohjausta on perinteisesti käytetty sosiaali- ja terveysalalla sekä kirkon piirissä. Sitä käytetään laajasti niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannella sektorillakin.

Mitä työnohjauksessa tapahtuu
 • Työnohjaus muodostuu useamman tapaamisen prosessista sekä tapaamisten välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta. Tapaamisissa reflektoidaan työhön liittyviä kokemuksia ja niiden yhteyttä asetettuihin tavoitteisiin. 
 • Työnohjaus on prosessi, jolle hyvä varata riittävästi aikaa. Tapaamiset voivat esimerkiksi olla 45 min –1,5 tuntia kerrallaan 2–4 viikon välein.
 • Ryhmätyönohjauksessa ryhmän ihannekoko on 3-6 henkilöä. Yhteisötyönohjaukseen osallistuu koko työyhteisö, myös esihenkilö.
 • Työnohjaus on luottamuksellista.  
 • Jokaisella osallistujalla on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mitä ja miten avoimesti työnohjauksessa kertoo asioista. 
 • Työnohjaaja pyrkii objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin.  
 • Ohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattaville. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä. 
Miten työnohjaus vaikuttaa

Organisaatioissa, joissa työnohjausta on toteutettu, on löydetty yhteyksiä työnohjauksen ja seuraavien tekijöiden välillä:

 • työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat 
 • työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuu 
 • työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta 
 • työnohjaus mahdollistaa oppimisen muilta 
 • työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät 
 • esimiestyö ja johtaminen kehittyvät 
 • perustehtävä kirkastuu 
 • työn laatuvaatimuksia voidaan määritellä työnohjauksessa yhdessä
 • moniammatillinen toiminta jäsentyy   
Työnohjaaja STOry -nimike 

Yhdistykseen kuuluva työnohjaaja saa käyttää nimikettä työnohjaaja STOry 
STOry-nimike kertoo, että työnohjaaja on koulutettu Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukaisesti ja että hän on sitoutunut työssään noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita

Eettisiin periaatteisiin sitoutunut työnohjaaja STOry edistää ja ylläpitää avoimuutta, luottamuksellisuutta, hyvää vuorovaikutusta ja ohjattavien oppimista. Lisäksi hän huolehtii omasta täydennyskoulutuksestaan ja työnohjauksen työnohjauksestaan. 

Huomioi nimikkeen oikea kirjoitusasu.