Etusivu/ Yhdistys/ Säännöt

Säännöt

STOryn säännöt on hyväksytty vuosikokouksessa 19.3.2016

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta- alueena koko maa.

2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu

Suomen työnohjaajat ry on koulutettujen työnohjaajien yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää yhdistyksen eettisiin periaatteisiin sitoutuneita, eri aloilla ja erilaisilla viitekehyksillä toimivia koulutettuja työnohjaajia ja vahvistaa työnohjauksen ammatillisia toimintatapoja.

Yhdistyksen tehtävänä on luoda edellytyksiä jäsenistönsä ammatillisen osaamisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen ylläpitämiselle ja kehittämiselle.

Yhdistyksen yhteiskunnallisena tehtävänä on tukea ja edistää työyhteisöjen ja yksilöiden työkykyä ja laadukasta työelämää ja työhyvinvointia organisaatioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tekee tunnetuksi työnohjausta ja sen menetelmiä ja edustaa työnohjauksen asiantuntijuutta
 • harjoittaa koulutus-, seminaari-, julkaisu-, tiedotus- ja tutkimustoimintaa, tekee tunnetuksi alan tutkimusta ja tutkimustuloksia ja on aktiivinen vaikuttaja alan tutkimuksessa ja tiedotuksessa
 • pitää yhteyttä kansallisiin ja kansainvälisiin alan järjestöihin, toimijoihin ja kouluttaviin tahoihin
 • luo ja kehittää toimintatapoja työnohjaajien keskinäiselle toiminnalle sekä yhteistyölle eri tahojen kanssa
 • järjestää jäsenilleen jatko- ja täydennyskoulutusta

Yhdistys toimii yhteistyössä yhdistyksen tavoitteita edistävien tahojen kanssa.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys hankkii varoja jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen lisäksi järjestämällä koulutustilaisuuksia, harjoittamalla alaansa liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla pienimuotoisesti maksullisia jäsenpalveluja.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

Yhdistyksen tarkoitus ei ole tuottaa taloudellista hyötyä siihen osallisille.

3. Jäsenet

Varsinainen jäsen
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut yhdistyksen suositusten mukaisen työnohjaajakoulutuksen tai on käytännössä ansioitunut työnohjauksen ammattilainen. Viimeksi mainitut jäsenhakemukset käsitellään aina tapauskohtaisesti.

Seniorijäsen
Yhdistyksen varsinainen jäsen siirtyy automaattisesti seniorijäseneksi sinä vuonna, jolloin hän täyttää 65 vuotta. Seniorijäseneksi ei voi hakea eikä liittyä.

Opiskelijajäsen
Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittaa yhdistyksen suositusten mukaista työnohjaajakoulutusta. Opiskelijajäsenyys on määräaikainen koulutuksen ajan, enimmillään kolme vuotta. Opiskelijajäsentä ei voida valita hallitukseen eikä hänellä ole äänioikeutta vuosikokouksessa. Valmistuttuaan opiskelija voi hakea varsinaiseksi jäseneksi.

Kunniajäsen
Varsinaisten jäsenien lisäksi hallitus voi kutsua kunniajäseniä.

Kannatusjäsen
Hallitus voi hyväksyä kannatusjäseniksi yrityksiä, yhteisöjä tai säätiöitä, jotka ovat oikeustoimikelpoisia ja joiden tavoitteet eivät ole ristiriidassa yhdistyksen tavoitteiden kanssa.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy tai erottaa hallitus. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, opiskelija- ja kannatusjäseneksi haetaan kirjallisesti hallitukselta. 
 

4. Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykseen liittyessään liittymismaksun sekä tämän jälkeen vuotuisen jäsenmaksun. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksusta. Kannatusjäsenet maksavat liittymismaksun ja vuotuisen kannatusmaksun. 

Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksujen suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous kullekin jäsenryhmälle erikseen.

5. Eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Jäsen voidaan erottaa, mikäli muistutuksesta huolimatta jäsenmaksua ei suoriteta.

Jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyslaissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenehtoja, voi hallitus erottaa jäsenen häntä ensin kuultuaan. Ilmoitus erottamispäätöksestä perusteluineen on saatettava kirjallisesti jäsenen tiedoksi.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 8 jäsentä, jotka kaikki valitaan kaksivuotiskaudeksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puolet jäsenistä varajäsenineen on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimijat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen oleva aihetta, kuitenkin vähintään 4 kertaa vuodessa, tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaalissa kuitenkin arpa.

Hallitus valitsee yhdistyksen toiminnanjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä päättää heidän työehdoistaan. Yhdistyksen toimihenkilöiden (sekä työsopimussuhteisten että vapaaehtoisten) toimenkuvat on määritetty tarkemmin yhdistyksen johtosäännössä. Hallitus on vastuussa johtosäännön päivittämisestä ja ajantasaisuudesta.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan tai henkilön kanssa, jolla on siihen hallituksen erikseen antama oikeus..

8. Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostilla kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen omassa lehdessä ja kotisivulla.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 20 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei kysymys ole näiden sääntöjen 10 pykälässä mainituista asioista. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokoukseen kutsutaan puheenjohtaja hallituksen ulkopuolelta, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus, toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan lausunto.
 6. Vahvistetaan tilinpäätös, toimintakertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 7. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan palkkio seuraavaksi tilikaudeksi
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen ja liittymis- ja kannatusmaksujen suuruus.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varamiehet seuraavaksi tilikaudeksi.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 60 vuorokautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Mikäli yhdistys lakkautetaan, varat käytetään samaan tarkoitukseen.

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Tulosta tästä säännöt