Työpajat ovat ohjelmassa perjantaina 9.6.2023 kello 9.30 – 11.30.

Voit valita mieleisesi työpajan 15 vaihtoehdosta.
Pajojen osallistujamäärä on rajallinen ja paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Työpajat pe 9.6.

1. Right Use of Power - Eettisyys ja valta ohjaustyössä, Sari Ajanko

Tässä työpajassa käsitellään työnohjaajan valtaa. Mitä ovat vallan eri lajit? Mistä vallankäyttöön liittyvästä

periaatteesta jokaisen työnohjaajan tulisi olla tietoinen? Miten itsestä huolehtiminen liittyy eettiseen vallankäyttöön? Tule mukaan keskustelemaan.

Vetäjä:
Sari Ajanko, Diversitas Oy Johdon työnohjaaja (CSLE®), Leadership Coach (PCC)
Sari on Suomen ensimmäinen Associate Right Use of Power Teacher ja Right Use of Power Instituutin hallituksen jäsen.  Lisätiedot: www.rightuseofpower.org

2. Työnohjaus ketterässä kulttuurissa, Kaisa Koivunoro ja Aki Salmi

Tämän työpajan jälkeen tiedät:

  • Mitä tarkoittaa ketterä kulttuuri ja mitä hyötyä siitä voi olla organisaatiolle ja henkilöstölle
  • Millaista osaamista, rakennetta ja roolia ketterän kulttuurin aloittaminen ja ylläpitäminen vaatii
  • Miten työnohjaaja voi tukea ketterää kulttuuria, ketterän tiimin vetäjää ja tiimiläisiä (ryhmätyö)

Vetäjät:

Kaisa Koivunoro on Työnohjaaja (STOry) ja Agile Coach

3. Turhauttavat tilanteet työnohjauksessa: toimijuuden ja toiveikkuuden ylläpitämien työnohjausprosessissa, Aapo Pääkkö ja Nana Harmonen

Työnohjaaja kohtaa usein asiakkaittensa turhaumia ja voi turhautua itsekin yhä uudelleen toistuviin kysymyksiin tai tilanteisiin. Pohdimme ja keskustelemme kuinka tuoda toiveikkuutta ja ohjattavien toimijuutta vahvistavia näkökulmia työnohjaukseen. Lisäksi mietimme yhdessä, miten kannattaisi työnohjaajana olla, ettei menisi hullummaksi.

Vetäjät:
Aapo Pääkkö on sosionomi AMK, kokenut työnohjaaja, VET psykoterapeutti.
Työnohjaajien kouluttaja Nana Harmonen on sosionomi AMK, työnohjaaja, psykoterapeutti ja työnohjaajien kouluttaja

5. Työn kulttuuri työnohjauksen kohteena, Hannu Sirkkilä ja Vesa Joutsen

Työpajassa osallistujat tarkastelevat oman työnsä kulttuurisia käytäntöjä ja merkityksiä. Tämä tapahtuu mm. piirtämällä pohjapiirroksen omasta työpaikasta ja työpäivästä. Osallistujat oivaltavat millainen merkitys tiloilla, ajan käytöllä, liikkumisella, vuorovaikutustilanteilla, esineillä ja vakiintuneilla tavoilla on työhyvinvoinnille ja systeemiälykkyyden toteutumiselle.

Vetäjät:
YTT, FM Hannu Sirkkilä on tehnyt työuransa koulutusalalla mm. ammattikorkeakoulun pedagogisena yliopettajana. Nykyisin hän toimii aikuiskouluttajana ja työnohjaaja. Hän on kirjoittanut kirjan ”Henkistä fitnessiä ja älykkyyttä työelämään – kokemuksia ja käytäntöjä”.
YTM Vesa Joutsen on tehnyt työuraa sosiaalialalla, koulutusalalla ja työnohjaajana. Nykyisin hän toimii osaamispäällikkönä Tampereen ammattikorkeakoulussa sosiaalialalla.

6. Ilo ja huumori työnohjaajan työssä, Eija-Liisa Rautiainen

Kerron työpajassa ensin iloa ja huumoria koskevia näkökulmia kirjallisuudesta, mm. filosofiasta. Lisäksi puhun omista pohdinnoistani ja kokemuksistani työnohjauksista, joissa ilo ja huumori ovat olleet hyvällä (ja joskus hankalalla) tavalla läsnä. Sen jälkeen kutsun osallistujat jakamaan kokemuksia ja harjoittelemaan huumorin äärellä olemista työnohjauksessa

Vetäjä:
Eija-Liisa Rautiainen, psykologian tohtori, työnohjaajakouluttaja ja työnohjaaja. Minulla on takana jo yli kahdenkymmenen vuoden kokemus työnohjauksesta ja yli kymmenen vuoden kokemus työnohjaajien kouluttamisesta.
Lähestymistapani työnohjaukseen on voimavarakeskeinen ja dialoginen.

7. Erityisherkkyys työnohjauksen kontekstissa: miten tuen herkkää työelämän haasteissa?, Päivi Vatka

Erityisherkkyys on synnynnäinen ominaisuus ja arvioiden mukaan jopa 20 % ihmisistä on erityisherkkiä. Herkkä kokee vahvasti ja aistii hienovaraisesti. Herkät ovat usein empaattisia, luovia ja tunnollisia. Koska erityisherkän hermosto reagoi vahvasti ärsykkeisiin, hän kuormittuu ja stressaantuu helposti.

Työpajassa pääset perehtymään erityisherkkyyteen ja herkän työelämässä kohtaamiin haasteisiin sekä siihen, miten työnohjaajana voit huomioida erityisherkkyyden tapaamisissa ja tukea herkkää asiakasta.

Vetäjä:
Päivi Vatka, toiminnanjohtaja, HSP Suomi ry., FM, ratkaisukeskeinen työnohjaaja

8. Walk Out -luontotyönohjaus: Mentalisaatiokyvyn vahvistaminen (Työpaja toteutetaan ulkona), Merja Meriläinen

Työpajassa tutustutaan Walk Out -luontotyönohjaukseen, jossa päästään kokemaan luontoa tietoisesti hyödyntävä ja mentalisaatikykyä ja psykologisen turvallisuudentunnetta edistävä harjoitus. Walk Out -luontotyönohjaus tavoittelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti luonnon elementtien avulla asiakkaan hyvinvointia, samalla kun toimintaan sisältyy asiantunteva ohjaus ja refelektoinnin mahdollisuus. Työpaja toteutetaan ulkona.
Vetäjä:
FT, KM Merja Meriläinen, työnohjaaja, WalkOut -luontotyönohjaaja Olen opettajankouluttaja, tutkija ja toimin myös asiantuntijana erilaisissa hyvinvointikoulutuksissa, joissa pohditaan työelämän erilaisia haasteita ja niiden kohtaamista sekä työhyvinvoinnin kehittämistä ja ylläpitämistä.

9. Työhyvinvointikirjoittaminen – kirjoita keveämpi työelämä!, Terhi Lavonen

Työpajassa keskitytään kirjoitusharjoitteiden avulla työelämän asioihin. Työpaja alkaa alustuksella, jossa käsitellään työhyvinvointikirjoittamisen aloittamista, tapoja ja hyötyjä. Tämän jälkeen ryhmä saa kokemuksen ohjatusta työnohjauksellisestä hetkestä, joka toteutetaan kirjoittamalla yksin ja yhdessä. Jokainen saa jakaa omista teksteistään sen minkä haluaa. Työpajassa vallitsee luottamuksellisuus.

Vetäjä:
Terhi Lavonen on  työnohjaaja STOry, sertifioitu systeeminen coach, kirjallisuusterapian ja luovan kirjoittamisen opiskelija.

10. Tietoisuustaidot osana työnohjaajan taitoja (Työpaja toteutetaan liikuntasalissa), Sari Marita Ikäheimo

Työpaja sisältää Polyvagaaliteoriaa ihmisen hermojärjestelmästä sekä sen kytkeytymisestä vuorovaikutukseen tietoisuustaitojen (mietiskely, meditaatio, mindfulness) kautta. Polyvagaalinen teoria perustuu neurofysiologi Stephen Porgesin uuteen teoriaan autonomisesta hermostosta. Teorian avulla on mahdollista ymmärtää, minkä kehollisen mekanismin kautta kykenemme turvalliseen yhteyteen toisten ihmisten kanssa. Työpajassa painottuvat keholliset ja hengitys- sekä mielikuvaharjoitukset.

Työpaja toteutetaan jumppasalissa, jossa käytettävissä on matot. Osallistuminen ei edellytä vaatteiden vaihtoa.

Vetäjä:
Sari Marita Ikäheimo sosionomi AMK, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja joogaopettaja SJL on toiminut yli 10 vuotta työnohjaajana ja joogaopettajana hyödyntäen sekä itseensä että asiakkaisiinsa erilaisia tietoisuustaitoharjoituksia.

12. Palvelumuotoilulla nostetta yrittäjyyteen, Sanna Eulenberger ja Tarja Holmgren

Työpajassa syvennymme työn muotoiluun palvelumuotoilun keinoin ja käytännön työkaluin.

  • Miten ohjaat ajattelumaailmasi yrittäjän mielenpolulle?
  • Miten asiakaskokemuksen muotoilu varmistaa onnistumisen ja menestymisen?
  • Kuinka kehittää toimintaa jatkuvasti päivittäisen työn muotoilun avulla?

Tolkun tulkit: työn muotoilijat – Lupaamme työn virtaavuuden kasvua yhdessä ajattelun ja tekemisen kautta.

Vetäjät:
Sanna Eulenberger ja Tarja Holmgren ovat kokeneita ammattivalmentajia, työn muotoilijoita ja palvelumuotoilijoita ja toimivat itsekin yrittäjinä.

14. Virtuaalisen työnohjauksen menetelmät: Identiteettityötä ja ihmeitä, Salme Mahlakaarto ja Soile Kollanen

Työpajassa käsitellään virtuaalisen työnohjauksen mallia ja menetelmiä lähestymistapana identiteettityö, työidentiteetti ja toimijuus. Malli pohjaa työidentiteetti-ikkunan hyödyntämiseen yksilön työskentelyssä sekä mallin hyödyntämistä ryhmien työskentelyssä

Vetäjät:
Salme Mahlakaarto, FT, THM, PDO, ID valmentaja®kouluttaja, työnohjaaja
Soile Kollanen, KM, lähihoitaja, ID valmentaja®, työnohjaaja
Työpajan vetäjät ovat kehittäneet virtuaalisia työkaluja työidentiteetin tukemiseen

15. ”Hei, työskennellään niin kuin hyvä orkesteri!” – Mitä on taidealojen työnohjaus?, Pauliina Valtasaari

Taiteen kenttä on laaja ja moniulotteinen. Taiteilijoiden kokemat kuormitustekijät vaihtelevat merkittävästi eri taiteenalojen ja niiden rahoitusmallien välillä. Viimeistään koronapandemia osoitti, että vapaan kentän toimijoilla ja freelancereilla on erilaisia kuormitustekijöitä kuin niillä taiteilijoilla, jotka työskentelevät valtionosuusjärjestelmän piirissä olevissa taidelaitoksissa. Työpajassa syvennytään taiteilijoiden kuormitustekijöihin ja niistä tehtyyn tutkimukseen sekä pohditaan yhdessä, kuinka taiteilijoiden työnohjausta voidaan tulevaisuudessa kehittää eri taiteenalojen erityispiirteet huomioiden.

Vetäjä:
Pauliina Valtasaari, työnohjaaja (STOry, FINOD), musiikin maisteri on väitöskirjassaan tutkinut sinfoniaorkesterityön erityispiirteitä ja kuormitustekijöitä sekä kehittänyt aineistonsa pohjalta työnohjausmetodin muusikoille. Taiteen edistämiskeskuksessa (Taike) taiteilijoiden hyvinvoinnin asiantuntija.